Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.1.2019
firma:

Lucie Šmejkalová • IČO: 76371549
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona od 7. října 2009

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Umělecká, rodinná, portrétní a produktová fotografie, focení se zvířaty.

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
   1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Lucie Šmejkalová (provozovatel služby www.luciesmejkalova.cz), se sídlem 28.října 16, Příbram 7, PSČ 261 01, IČ: 76371549 (dále jen „zhotovitel“).
   2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel, (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.
II. ÚPRAVA PRÁVNÍCH VZTAHŮ:
   1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník “).
   2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
III. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB:
   1. Objednat se lze pouze telefonicky, e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře na tomto webu, přičemž u prvního způsobu se zaručuje nejrychlejšího rezervace  vhodného termínu.
    Vše je možné i zprávou zaslanou přes Facebook Messenger nebo Instagram, ale následná komunikace, již probíhá přes e-mail.

   2. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.

   3. Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi. Dále se seznámil s autorským přístupem a fotografickým stylem, který fotograf používá a nemá proti němu žádné výhrady.
   4. Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti a nelze se žádným způsobem objednání domáhat.
IV. ZRUŠENÍ REZERVACE:
   1. Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

   2. Pokud tuto skutečnost nedá fotografovi vědět s dostatečným předstihem, je povinen fotografovi uhradit vzniklou škodu (doprava na místo focení, čekání na klienta, čas strávený na cestě) ve výši 500 Kč. Na tuto částku mu bude na e-mail odeslána faktura, kterou je povinen uhradit do 14 dnů od jejího vystavení.
   3. Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.
   4. Může se stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí a nelze jej žádným způsobem vymáhat.
V. CENY A PLATBA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB:
   1. Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobných informací o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena v ceníku. Ceník je kdykoliv přístupný na těchto webových stránkách.

   2. Cena za focení je splatná v den focení, pokud se nedomluvíme jinak.
   3. Cena za případné doplňkové produkty (fotografie nad rámec balíčku nebo doplatek focení) je formou doplatku zaplacena převodem na účet fotografa.
   4. Nedojde-li k zaplacení ceny za focení či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.
   5. U focení u klientů doma se cestovné do 15 km od Příbrami nepočítá, poté se účtuje 7 Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.
VI. FOTOGRAFOVÁNÍ:
   1. Lokace focení je určena po dohodě s fotografem.

   2. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.

   3. Doba focení je individuální a liší se v závislosti na typu focení.

   4. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient.

   5. Opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn smluvené místo opustit.
   6. V průběhu celého fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa. Vždy je nutné se konkrétně předem domluvit!
VII. VÝBĚR FOTOGRAFIÍ:
   1. Do 7 pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.
   2. Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
   3. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).
   4. Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.
   5. Vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 4 týdnů od jejich obdržení.
   6. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodání fotografií).
   7. Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné.
   8. Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.
   9. Neupravené fotografie, které si objednatel nevybere z náhledů, zhotovitel nikdy neposkytuje v tištěné ani v elektronické podobě a jsou trvale odstraněny z archivu.
VIII. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ:
   1. Doba dodání fotografií je 4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.
   2. U sezóních a tematických balíčků minifocení je konkrétní doba dodání vždy uvedena.
   3. V případě nenadálých a důvodných skutečností si vyhrazuji právo tuto lhůtu prodloužit.
   4. Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu, pokud obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 4 týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě.
   5. Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.
   6. Hotová zakázka  se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu.
IX. ÚPRAVA, RETUŠ A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ:
   1. Neupravené fotografie neposkytuji.
   2. Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV.
   3. U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance a podobně. U žen obvykle mírně zjemňuji pleť.
   4. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Způsob úpravy fotografie je vždy záležitostí subjektivního vnímání, dovedností, osobního vkusu a výtvarného citu fotografa. Pro představu je vhodné navštívit fotogalerii již hotových prací na webových stránkách a sociálních sítích.
   5. Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek, zeštíhlení atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 200,- za fotografii a za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
   6. Úpravy typu odstranění dvojité brady  či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.
   7. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.
X. TISK A REKLAMACE:
   1. Vždy ode mě dostáváte doporučení na tiskárnu, se kterou spolupracuji a mám sjednocen barevný výstup tisku. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
   2. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.
XI. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ:
   1. Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
   2. Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.
   3. Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku od odevzdání.
XII. DÁRKOVÉ POUKAZY:
   1. Dárkové poukazy jsou vystavovány na základě objednání klientem.
   2. Platnost poukazu je uvedena na poukazu a služba musí být vyčerpána do tohoto data.
   3. V případě, že není dárkový poukaz do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota propadá. Držiteli poukazu ani jeho objednateli nebude vrácena částka za hodnotu poukazu.
   4. Služba uvedená na dárkovém poukazu musí být vyčerpána během jednoho focení, nelze ji dělit na více částí ani na více focení.
   5. Výměna poukazu za hotovost není možná.
   6. Termín na focení si objednávejte vždy s dostatečným časovým odstupem, minimálně 30 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.
   7. Pokud není uvedeno jinak, v „ceně“ dárkového poukazu nejsou cestovní náklady.
XIII. SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ:
   1. Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem.
XIV. AUTORSKÁ PRÁVA:
   1. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
   2. Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.
XV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR):

Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás musím informovat o rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách

Správcem osobních údajů je Lucie Šmejkalová, fotografka, Příbram, IČ: 76371549

 • Tyto VOP zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019.
 • V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.